Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2013

Πράσινο φως για ένωση Εθνικής-Eurobank


Με χθεσινή ομόφωνη απόφασή της η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε «υπό όρους, τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση ελέγχου από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. επί της ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E, διά της υποβολής προαιρετικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της». 
Ειδικότερα, η Επιτροπή έκανε δεκτό το αίτημα των μερών για την ανάληψη δεσμεύσεων (διορθωτικών μέτρων), προκειμένου να αρθούν οι αμφιβολίες για το συμβατό της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στην αγορά της αποδοχής καρτών (merchant acquiring), καθώς και στις αγορές στεγαστικής πίστης και πρωτασφαλίσεων κατά κινδύνων ζημιών. 

Σύμφωνα με τους σχετικούς όρους, τα μέρη ανέλαβαν τη δέσμευση να προβούν ιδίως στη μεταβίβαση της συμμετοχής της Eurobank στην εταιρία Cardlink σε τρίτο αγοραστή. 
Στο ίδιο πλαίσιο, δεσμεύθηκαν να λύσουν δύο τριμερείς συμβάσεις σχετικά με την παροχή υπηρεσιών αποδοχής καρτών. 

Στο μεσοδιάστημα μέχρι την εκποίηση της εν λόγω μετοχικής συμμετοχής, τα μέρη ανέλαβαν τη δέσμευση να λάβουν πρόσθετα μέτρα προστασίας, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα αποτραπεί οποιοσδήποτε τυχόν κίνδυνος διάχυσης εμπιστευτικών και απόρρητων πληροφοριών από την, ή μέσω της, Cardlink προς τρίτους και προς τις μητρικές της. 

Αναφορικά με τα προϊόντα στεγαστικής πίστης, τα μέρη δεσμεύτηκαν να εξασφαλίζουν το δικαίωμα των πελατών τους να επιλέγουν απρόσκοπτα, και χωρίς να υπόκεινται σε διακριτική μεταχείριση, ασφαλιστική εταιρία στις συμβάσεις δανείων, στις οποίες αυτά ζητούν ασφαλιστική κάλυψη κατά πυρός, σεισμού και συναφών κινδύνων ενυπόθηκου ακινήτου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου